Referat fra generalforsamling d. 8/9/2020

Referat fra Stilling L’hombreklub’s generalforsamling d. 8. september 2020.

1. Valg af dirigent.
Kjeld Rohde valgtes.
Kjeld godkendte indkaldelsen. Beklagede at vi skulle flytte fra Stillingskole, hvor vi jo har spillet i mange år.

2. Bestyrelsens beretning ved Arne Palsbirk, formand, se bilag.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, ved kasserer Birthe, se bilag.
Regnskabet gennemgås, og det viser et overskud på 21.152 kr. Det er
selvfølgelig fint med overskud, men normalt balancerer indtægter og udgifter, og vi plejer at have egenkapital på omkring 40.000. Årets overskud er en følge af Corona. Hvor vi ikke har brugt de sædvanlige ’forårspenge’ på
afslutningsfest, gevinster, graveringer mm.
Bestyrelsen foreslår, at nogle af pengene bruges på alle medlemmer, så vi alle spiller gratis i efteråret 2020, sparer de sædvanlige 250 kr.
Der er 12 medlemmer, der ikke nåede at betale medlemskontingent i foråret 2020, inden Corona, de 12 pers. vil dog blive bedt om at betale nu. Kassereren vil gerne tage imod de penge nu.
Vi tænker ikke, at vi skal generere overskud, det skal bare balancere mht.
indtægter og udgifter.
Vi plejer at generere et overskud på 6000-7000 kr. på salg af drikkevarer og
brød, denne indtægtskilde vil fremover forsvinde, nu hvor vi ikke har denne mulighed på Fælleden.
Det reviderede regnskab godkendes af forsamlingen.

4. Angående kontingent i det kommende år, vil efteråret være kontingentfrit, og i foråret vil kontingenter være på vanlige 250 kr.

5. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen: På valg er Arne Palsbirk, han er villig til genvalg, Arne vælges.
Kasserer Birthe Hestbæk ønsker ikke genvalg.
I stedet foreslås Kaj Madsen, Kaj vælges.

7. Valg af suppleanter: På valg er Erik Munk Christiansen, som gerne vil frafalde og Kaj Madsen, som jo nu er i bestyrelsen.
Mogens Madsen vælges, og Ole Hulten vælges.

8. Valg af revisor: Jette Jensen er på valg, Jette genvælges.

9. Valg af revisorsuppleant: Erik Nielsen er på valg, Erik genvælges.

10. Eventuelt.

11. Der er i dag gratis Øl, vand, kaffe (betales af foreningen)
Der er flere kommentarer. Speciel i år 2019/2020 pga. overskuddet. Der bliver spurgt om ideer til at bruge pengene, men holdningen er også, det langt hen går af sig selv, når vi alle får et halvt års kontingent fri. Men ellers foreslås at pengene, bruges på spilleaftner, hvor vi alle er til stede.
Forslag, om at komme ud og more os.
Det pointeres fra Birthes side, at som kasserer er det nødvendigt med i hvert fald 20.000kr. på bankbogen, for indimellem at kunne betale diverse udgifter.
Der tales om, at gebyrer til bank, evt. vil kunne stige, det gør det i nogle
banker.
MobilePay koster 0,75 kr. Det foreslås at undgå mobilepay. Dette er dog nok
ikke fremtiden.
Det er jo fortsat gratis lokaler som Skanderborg Kommune stiller til rådighed.
Hans Otto orienterer om, at VIP lokale 5 og 6, som vi sidder i nu, vil være det lokale vi mest skal bruge i efteråret, og mest Byrådssalen, i stueetagen, i
forårssæsonen.
VIP-lokalerne er Corona godkendt til 60 personer.
OBS på tirsdag den 15. sept.er det i byrådssalen vi skal spille.
Fra medlemmers side er bekymring mht. mad i spillelokalet, som vi jo havde i Stilling. Der er også forslag om at drikke kaffepause., og om at undvære denne pause.
Bestyrelsen forestiller sig dog fortsat 10 min spille -kaffe- pause fra kl. 1930 til 1940. med Corona afstand. Vi mener, vi bør holde lille pause og hygge os.
Der vil kunne købes kaffe, øl, vand selvom vi ikke helt kender priserne, og
hvordan det helt arrangeres.
Der vil igen i år være en afbudsliste, hvor man skriver, hvis afbud, og hvis man har fundet afløser.
Hanne har forslag om, at vi jo kunne mødes i fælledens cafe, og evt. spise mad sammen inden, de der har lyst.
Der er forslag om at hilse på vore nye medlemmer, de præsenterer sig kort, og vi siger velkommen til Ole Torp fra Ry, Peter.., Klaus B fra Solbjerg og Peter fra Skanderborg. Desuden har Palle Andersen fra Brædstrup L’hombre valgt også at spille både der og hos os i efterårssæsonen. Stort velkommen til alle.
Desuden orientering om, alle de medlemmer der af forskellig årsag ikke
kommer i efterårssæsonen, i hvert fald ikke lige nu. De fleste er fraværende
pga. aktuel sygdom, og / eller Corana bekymring, Og vi må alle ønske dem god bedring.
Det er Søren Myrtue, Carl Edvard Nøhr, Jens Mintz, Poul Larsen, Lars Kæthius, Niels Jensen, Aksel Mortensen og Gunnar Petersen. Vi håber meget at se jer igen i hvert fald efter jul. Flemming Aksglæde har valgt at stoppe, han bor jo i Karup, og det blev for langt for ham at køre alene. Men han lover at komme igen, når han ophører med at arbejde, eller hvis han skulle få en at køre sammen med, så vi siger på gensyn.
Birthe får en lille ting, som tak for kasserer jobbet.
Ref. Gunhild Johansen.
Ekstra orientering.: Vi talte med ’Louise’ vor kontaktperson, efter
generalforsamlingen. Mht. cafeen må vi gerne komme, og de har forskelligt på menuen. Vi vil evt. også kunne bestille/ ønske os andet, hvis vi f.eks. er 10 pers, der ønsker en særlig menu næste gang.
Vi foreslår, at de der har lyst at spise sammen f.eks. møder i cafeen kl. 1730?
Med hensyn til makkerpar og holdsammensætning, er der jo foreløbig valgt en efterårsplan, forårssæsonen kan jo givetvis se helt anderledes ud med nye og forhåbentlig tilbagevendte spillere, og evt. andre ønsker.
Vi glæder og til mødes og at spille igen.