4. juli 2018

Nyheder

Referat fra Generalforsamling 2023

Stilling L’hombreklub generalforsamling 12 september 2023.

!. Kjeld Rohde vælges til dirigent.
Konstaterer at generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne.
Stemmetællere: Tage Larsen og Leif Jørgensen.
2. Formand Arne Palsbirk beder om stilhed for at mindes og ære vore
afdøde medlemmer Niels Randbæk og Vagn Pedersen, og vore 2 tidligere
medlemmer Carsten Laursen og Gunnar Petersen.
Dernæst aflægger formanden bestyrelsens beretning fra det forløbne år.
(vedlægges). Beretningen godkendes uden kommentarer.
3. Det reviderede regnskab forelægges af revisor Erik Nielsen.
(vedlægges). Forsamlingen finder regnskabet fint og regnskab
godkendes.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Der foreslåes
stadig, at det er 250 kr hvert halve år, dette godkendes.
5. Indkomne forslag (vedlægges)
5.1. Forslag om vedtægtsændring mhp. at bestyrelsen fremover kan være
op til 7 medlemmer. Dette for især at lette og fordele
bestyrelsesarbejdet på flere. Dette accepteres af forsamlingen. Dog
med en bekymring om der kan findes så mange medlemmer, og om det er
bedst med et ulige antal medlemmer i bestyrelsen?
5.2. Forslag om 5 bestyrelses medlemmer ved Jørgen Rødgård. Jørgen
trækker sit forslag.
5.3. Forslag omkring afløsere ved Poul Aagaard. Pouls forslag godkendes.
5.4. Forslag om afholdelse af en kortere pause midt i spilletiden på
klubaftner ved Hans Otto Lunde… Hans Otto begrunder det med, at der
måske kunne blive lidt mere klubånd, hvis der var lidt bedre tid til
at tale sammen.
Forslaget diskuteres, da bla. nogle medlemmer er bekymrede for, om man
vil tale om aftenens spil, selvom man egentlig er midt i spillene… ,
og om det bliver for sent på aftenen mm. Det kunne også være efter, at
vi har spillet færdig ( som bla. Nim og Brædstrup L’hombre klub
gør)…Vi kunne evt. på forhånd bestille et stykke mad?
Forslaget må der arbejdes videre med i bestyrelsen, evt. prøve
forskellige tiltag.
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Hans Otto Lunde, genvælges.
Gunhild Johansen, genvælges.
Torben Pedersen har valgt at trække sig fra bestyrelsen.
Der vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Mogens Madsen, Jørgen Hansen
(Gylling) og Erik Munk.
Tak for det.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bodil Timmermand og Flemming Østergaard.
8. Valg af revisor Erik Nielsen genvælges.
9. Valg af revisorsuppleant. Jørgen Rødgård trækker sig, Jette Jensen vælges.
10. Eventuelt: Jette minder om, om man fremover vil søge at være
hurtigere til at videre levere de brugte kortkasser, så man ikke skal
vente så længe på kortene.
Tak for god generalforsamling.

Ref Gunhild Johansen