5. august 2018

Vedtægter

Vedtægter for

STILLING L’HOMBREKLUB

§ 1.

Foreningens navn og hjemsted.

Stk. 1. – Foreningens navn er ”Stilling L’hombreklub”.
Stk. 2. – Foreningens hjemsted er Stilling under Skanderborg ret, der er foreningens værneting.

§ 2.

Formål m.v.

Stk. 1. – Foreningens formål er at fremme og udbrede L’hombrespillet til glæde for foreningens nuværende og fremtidige medlemmer.
Stk. 2. – Foreningen kan efter bestyrelsens skøn søge optagelse i DANSK L’HOMBRE-UNION eller lignende organisationer.
Stk. 3. – Som medlem af foreningen kan enhver person med lyst til at spille L’hombre optages.

§ 3.

Kontingent

Stk. 1. – Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves med halvdelen i oktober og halvdelen i februar.

§ 4.

Myndighed

Stk. 1. – Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5.

Ordinær generalforsamling

Stk. 1. – Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, den anden tirsdag i september, med mindre et senere tidspunkt er varslet ved annoncering i den lokale ugeavis.
Stk. 2. – Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i den lokale ugeavis.
Stk. 3. – Medlemmer der har stemmeret på generalforsamlingen omfatter æresmedlemmer og kontingentbetalende medlemmer i foreningsåret forud for generalforsamlingen.
Stk. 4. – Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Stk. 5. – Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres skriftligt til formanden, senest den første tirsdag i september.
Stk. 6. – Ingen forslag, der ikke er optaget på dagsordenen kan sættes under afstemning.

§ 6.

Dagsorden

Stk. 1. – Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt.

§ 7.

Afstemning

Stk. 1. – Afstemningen sker ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, når et medlem ønsker det.
Stk. 2. – Ved valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter, må der ved skriftlig afstemning på stemmesedlen maksimalt skrives det antal personer, der skal vælges.
Stk. 3. – Hvert medlem har én (1) stemme.
Stk. 4. – Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, såfremt ikke andet udtrykkeligt er bestemt.
Stk. 5. – Beslutninger om ændringer af vedtægter samt nedlæggelse af foreningen kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af foreningens medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamlingsdato og forslaget kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer

§ 8.

Protokoller m.v.

Stk. 1. – De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede emner indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. – Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn eller når mindst 10 medlemmer, skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom.
Stk. 2. – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel, med angivelse af emner til behandling.

§ 10.

Bestyrelsens sammensætning m.v.

Stk. 1. – Bestyrelsen består af 3-4 medlemmer, der tillige med 2 suppleanter vælges blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved valg af bestyrelse (3 medlemmer) vælges i lige år 2 medlemmer og i ulige år 1 medlem. Ved valg af bestyrelse (4 medlemmer) vælges i lige år 2 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer. Den samlede bestyrelse kan så vidt mulig ikke være på valg i samme år.
Stk. 2. – Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Sekretæren fungerer tillige som næstformand.
Stk. 3. – Der føres protokol over førte forhandlinger og de af bestyrelsen trufne beslutninger, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Stk. 4. – Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af bestyrelsens formand eller af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5. – Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når hele bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger der ikke kan afvente, at hele bestyrelsen er til stede, kan træffes af (ved 3 bestyrelsesmedlemmer) 2 medlemmer af bestyrelsen, (ved 4 bestyrelsesmedlemmer) kan beslutninger træffes af 3 medlemmer af bestyrelsen, dog skal der i begge tilfælde orienteres snarest muligt til det ikke tilstedeværende medlem om den trufne beslutning.

§ 11.

Regnskab/revisor

Stk. 1. – Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
Stk. 2. – Over foreningens indtægter og udgifter føres en kassebog.
Stk. 3. – Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut i foreningens navn.
Stk. 4. – Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden senest den 1. august.
Stk. 5. – Kassereren meddeles eneprokura til foreningens bankkonto. Formanden og sekretæren meddeles prokura i forening til foreningens bankkonto.
Stk. 6. – Revisor gennemgår regnskabet og regnskabsgrundlaget.
Stk. 7. – Årsregnskabet skal foreligge færdigrevideret senest den 1. september.

§ 12.

Foreningens ophør

Stk. 1. – Ophævelse af foreningen kan alene finde sted i overensstemmelse med § 7, stk. 5.
Stk. 2. – Generalforsamlingen, hvor beslutningen om foreningens nedlæggelse endeligt vedtages, træffer bestemmelse om, hvad foreningens formue skal anvendes til.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. september 2007.